Drake, Jomes, Eneko Abrego eta Mikel Abrego. Argazkia: Susana Rico