Borja Iglesias, Eneko Abrego, Mikel Abrego eta Mariano Hurtado (2008). Argazkia: La Lores