Drake, Borja Iglesias, Mikel Abrego eta Okene Abrego (eserita). Argazkia: Sophie Hindennagh